ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΕΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
Κατασκευάζεται μία φάση, του τέλους του 5ου αι. π.Χ., η οποία παραμένει επί Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου. Απλώς κατά τις δύο τελευταίες φάσεις προστίθεται το ιωνικό πρόπυλο. Ελάχιστα στοιχεία της ανωδομής είναι γνωστά, αν και το γενικό σχέδιο (ορθογώνιο κτήριο με 4 εσωτερικούς κίονες για τη στήριξη της στέγης) είναι γνωστό από τη σωζόμενη θεμελίωση. Η ιστορία των αλλαγών που υπέστη το εσωτερικό του κτηρίου είναι γνωστή, αλλά δεν επηρεάζει την κατασκευή, πέραν του ότι επιβάλλει την τοποθέτηση 2 θυρών, μίας στα ΝΑ και μίας στα ΒΔ. 

Η αναπαράσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υποθετική και ακολουθεί την κάτοψη που δημοσιεύουν οι ανασκαφείς [Mc Camp II, J., Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι Ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης2 (Αθήνα 2004), σελ. 117, εικ. 67], με μνημειακή είσοδο με 4 κίονες στην ανατολική πλευρά του κτηρίου, στην ίδια ευθεία με τους 4 κεντρικούς κίονες του ελληνιστικού ιωνικού πρόπυλου, που χτίστηκε στην Ελληνιστική περίοδο, αποτελούμενου από 8 ιωνικούς κίονες στη μακρά, νότια πλευρά και βάθος 2 κιόνων στα δυτικά και στα ανατολικά. Η στέγη του πρόπυλου είναι επίπεδη, προκειμένου να μην κρύβει τα παράθυρα, και όχι τετράριχτη χωρίς παράθυρα, όπως στο πρόπλασμα της Αγοράς [Thompson, H.A., “Buildings on the West Side of the Athenian Agora”, Hesperia 6 (1937), σελ. 140-172].Νέο Βπυλευτήριον, Τρισδιάστατη αναπαράσταση

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc