ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΠΑΡΟΔΙΟ ΙΕΡΟ
Μνημείο που σώζεται σε άριστη κατάσταση σε σύγκριση με τον αποσπασματικό χαρακτήρα των άλλων κτηρίων της Αγοράς. Δεν αποκαταστάθηκε η υποθετική μαρμάρινη ταινία, η οποία θεωρείται ότι επέστεφε τους ορθοστάτες, καθώς θεωρήθηκε ότι το μνημείο, σε ορισμένα σημεία τουλάχιστον, σώζεται στο αρχικό του ύψος. Έτσι, η αποκατάστασή του είναι πολύ απλή. Επειδή δημιουργήθηκε μόνο η πρώτη φάση του μνημείου (γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.), απεικονίστηκε μόνο το έξαρμα του βράχου, πριν από την ισοπέδωσή του και την προσθήκη χωμάτινου δαπέδου. Η αναπαράσταση βασίστηκε στα σχέδια των ανασκαφέων του μνημείου [Shear, T.L. Jr., “The Athenian Agora: Excavations of 1971”, Hesperia 44 (1973), σελ. 125-130, πίν. 25-28 και 360-369, πίν. 65-67].Παρόδιο ιερό, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc