ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΑΘΡΟ
Η αποκατάσταση του μνημείου αυτού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς οι ανασκαφείς της Αγοράς δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη του και δεν πρότειναν κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχέδιο [Mc Camp II, J., The Athenian Agora: A Guide to the Excavation and Museum4 (Αθήνα 1990), σελ. 127-130]. Πάντως, το σωζόμενο υλικό (περίπου 100 θραύσματα), καθώς και το γεγονός ότι ήταν γνωστό πως την επίστεψη αποτελούσε ένας έφιππος ανδριάντας, οδήγησαν τους ανασκαφείς στο συμπέρασμα ότι το μνημείο ομοίαζε αρκετά με το υψηλό μνημείο «του Αγρίππα» μπροστά από τα Προπύλαια της Ακρόπολης, το οποίο κατασκευάστηκε προς τιμήν του Ευμένη Β΄ μετά το 178 π.Χ., προτού επαναφιερωθεί στο στενό συνεργάτη του Αυγούστου στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ. [Korres, M., “The History of the Acropolis Monuments”, στο Economakis, R. (επιμ.), Acropolis Restoration: The CCAM Interventions (London), σελ. 47-48]. Το μνημείο αυτό αποτέλεσε λοιπόν τον οδηγό για τη δική μας αποκατάσταση.Τιμητικό βάθρο, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc