ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΩΟΥ
Η παλαιότερη θεωρία σύμφωνα με την οποία κατά τον 6ο αι. π.Χ. υπήρχε αψιδωτός ναός στην ίδια θέση δεν υιοθετήθηκε, καθώς θεωρήσαμε ότι το εν λόγω κτήριο ήταν στην πραγματικότητα εργαστήριο, το οποίο εγκαταλείφθηκε τον 5ο αι. π.Χ., και ο χώρος παρέμεινε άδειος, προκειμένου οι θεατές που κάθονταν στο «συνέδριον» να έχουν οπτική επαφή με την πλατεία [Hedrick, Ch.W. Jr., “The Temple and Cult of Apollo Patroos in Athens”, American Journal of Archaeology 92 (1988), σελ. 185-210]. 

Κατασκευάστηκε μόνο ένα κτήριο και για τις δύο φάσεις, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή, αλλά ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές. Υπάρχουν δύο απόψεις για το σχήμα του πρόναου, οι οποίες επηρέασαν το κατασκευαστικό κομμάτι. 
Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, την οποία ασπάζονται οι ανασκαφείς της Αγοράς [Thompson, H., Wycherley, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972)], ο πρόναος ήταν τετράστυλος εν παραστάσι, ιωνικού ρυθμού. Η άποψη αυτή είναι απολύτως λογική, αλλά δε βασίζεται σε ευρήματα. 

Καταρρίπτει μια άλλη άποψη για το σχήμα του ναού που είχε προτείνει ο Dörpfeld, W. [“Funde”, Athenische Mitteilungen 21 (1896), σελ. 107-109 και 22 (1897), σελ. 225], σύμφωνα με την οποία ο πρόναος ήταν εξάστυλος πρόστυλος. Σήμερα, η έρευνα επιστρέφει σε αυτή την άποψη, χάρη στην παρατήρηση [Knell, H., Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. Eine Stadt verändert ihr Gesicht. Archäologish-kulturgeschichtliche Betrachtungen (Darmstadt 2000), σελ. 84, εικ. 53-54] ότι ο ναός στην πραγματικότητα αντιγράφει την ανατολική πρόσταση του Ερεχθείου και έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις (αν αποκατασταθεί ως εξάστυλος). 

Η άποψη αυτή, ως πιο έγκυρη, προτιμήθηκε, παρόλο που κατασκευάσαμε και την εναλλακτική για λόγους ιστορικούς. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε και σε προσωπικές συζητήσεις με τους υπευθύνους της ανασκαφής, και ιδιαίτερα με τον αρχιτέκτονα R. Anderson, ο οποίος μας υπέδειξε αδημοσίευτα σχέδια του Ι. Τραυλού, όπου ο ναός είχε αναπαρασταθεί ως εξάστυλος, τα οποία είχαν απορριφθεί από τον τότε διευθυντή της ανασκαφής H.A. Thompson.Ναός Απόλλωνος Πατρώου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση (άποψη 1)Ναός Απόλλωνος Πατρώου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση (άποψη 2)

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc