BIBLIOGRAPHY
Guides, γενικές παρουσιάσεις
 
Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Άρειος Πάγος. Σύντομο Ιστορικό και Περιήγηση, Έκδοση της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως (Αθήνα 2004).
Mc CAMP II, J., The Athenian Agora: A Guide to the Excavation and Museum4 (Αθήνα 1990).
Μc CAMP II, J., The Athenian Agora, A Short Guide to the Excavations, Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no 16, American School of Classical Studies (Princeton 2003).
Mc CAMP II, J., Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι Ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης2 (Αθήνα 2004).
THOMPSON, H.A. – WYCHERLEY, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972).
 
Έργα για την τοπογραφία και την αρχιτεκτονική της Αθήνας με εκτεταμένες αναφορές στην Αγορά
 
BESCHI, L., “Contributi di topografia ateniese”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene45-46 (= N.S. 29-30) (1967-1968), σελ. 511-536.
DÖRPFELD, W., Alt-Athen und seine Agora. Untersuchungen über die Entwicklung der ältesten Burg und Stadt Athen und ihres politischen Mittelpunktes, des Stadtmarkets, I-ΙΙ (Berlin 1936-1937).
KOLB, A.F., Agora und Theater. Volks- und Festversammlung (Berlin 1981).
Mc CAMP II, J., The Archaeology of Athens (New Haven – London 2001).
MARTIN, R., Recherches sur l’Agora grecque (Paris 1951).
ΤΡΑΥΛΟΣ, Ι., Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών (Αθήνα 1960).
TRAVLOS, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens (Princeton 1971).
WYCHERLEY, R., The Stones of Athens (Princeton 1978).

Sources
BRONEER, O., “Notes on Three Athenian Cult Places”,ΑρχαιολογικήΕφημερίς (1960), σελ. 54-67.
EDMONSON, C.N., “The Leokoreion in Athens”, Mnemosyne 17 (1964), σελ. 375-378.
VANDERPOOL, E. – THREPSIADES, I., «Προς ταις Ερμαίς», ΑρχαιολογικόνΔελτίον 18 (1963), Α΄, σελ. 99-114.
WYCHERLEY, R., The Agora of Athens. Literary and Epigraphic Testimonia, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. III, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1957), σελ. 50-53.
WYCHERLEY, R.E., “The Leokorion and Dyskolos 173”, Mnemosyne 18 (1965), σελ. 282-284.
 
Prehistory in the Agora
 
BLEGEN, C., “Two Athenian Graves of About 900 B.C.”, Hesperia 21 (1952), σελ. 279-294, πίν. 73-78.
ΒΡΑΝΝ, Ε.Τ.Η., “Late Geometric Grave Groups from the Athenian Agora”, Hesperia 29 (1960), σελ. 402-418, πίν. 88-92.
BRANN, E.T.H., “Late Geometric Well Groups from the Athenian Agora”, Hesperia 30 (1961), σελ. 93-146.
BRANN, E.T.H., Late Geometric and Protoattic Pottery, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. VIII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1962).
BURR, D., “A Geometric House and a Proto-Attic Votive Deposit”, Hesperia 2 (1933), σελ. 544-640.
COLDSTREAM, J.N., “The Rich Lady of the Areiopagos and her Contemporaries: A tribute to the Memory of Evelyn Lord Smithson”, Hesperia 64 (1995), σελ. 391-403, πίν. 97-100.
IMMERWAHR, S., Early Burials from the Agora Cemeteries (Agora Picture Books 13, Princeton 1973).
IMMERWAHR, S., The Neolithic and Bronze Ages, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1971).
IMMERWAHR, S., “The Earliest Athenian Grave”, Hesperia Supplement 20 (Princeton 1982), σελ. 54 κ.ε.
LISTON, M.A. – PAPADOPOULOS, J.K., “The ‘Rich Athenian Lady’ Was Pregnant: The Anthropology of a Geometric Tomb Reconsidered”, Hesperia 73 (2004), σελ. 7-38.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Μ., Αι Προϊστορικαί Αθήναι (Αθήνα 1975).
PAPADOPOULOS, J.K., “The Original Kerameikos of Athens and the Siting of the Classical Agora”, Greek, Roman and Byzantine Studies 37, 2 (1996), σελ. 107-128, πίν. 1.
PAPADOPOULOS, J.K., Ceramicus Redivivus: The Early Iron Age Potters’ Field in the Area of the Classical Athenian Agora (Hesperia Supplement 31, Princeton 2003).
SMITHSON, E.L., “The Tomb of a Rich Athenian Lady, ca. 850 B.C.”, Hesperia 37 (1968), σελ. 77-116.
SMITHSON, E.L., “The Prehistoric Klepsydra: Some Notes”, στο Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography Presented to Homer A. Thompsonσελ. 141-154. (Hesperia Supplement 20, Princeton 1982),
THOMPSON, H.A., “Some Hero Shrines in Early Athens”, στο CHILDS, W.A.P. (επιμ.), Athens Comes of Age: from Solon to Salamis (Princeton 1978), σελ. 96-108.
TOWNSEND, E.D., “A Mycenaean Chamber Tomb under the Temple of Ares”, Hesperia 24 (1955), σελ. 187-219, πίν. 71-77.
VERMEULE, E. – TRAVLOS, J., “Mycenaean Tomb beneath the Middle Stoa”, Hesperia 35 (1966), σελ. 55-78, πίν. 19-24.
YOUNG, R.S., “An Early Geometric Grave near the Athenian Agora”, Hesperia 18 (1949), σελ. 275-297, πίν. 66-72.
YOUNG, R.S., Late Geometric Graves and a Seventh Century Well in the Agora, (Hesperia Supplement 2, Princeton 1939).
 
The Ancient Agora
 
DONTAS, G., “The True Aglaurion”, Hesperia 52 (1983), 48-63, πίν. 13-15.
MILLER, S.G., “Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis”, στο HANSEN, M.H. (επιμ.), Sources for the Ancient Greek City State (Copenhagen 1995), σελ. 201-244.
OIKONOMIDES, A.N., The Two Agoras of Athens (Chicago 1964).
ΟΙΚΟΝΟMIDES, A.N., “Herodotus, V, 89 and the Transfert-Date of the Athenian Agora at Kerameikos”, Ancient World 4 (1981), σελ. 35 κ.ε.
SCHNURR, C., “Die Alte Agora Athens”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 105 (1995), σελ. 131-138.
WYCHERLEY, R., “Archaia Agora”, Phoenix 20 (1966), σελ. 285-293.
 
Μελέτες ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος
 
BALDASSARI, P., ΣΕΒΑΣΤΩΙ ΣΩΤΗΡΩΙ. Edilizia Monumentale a Atene durante il Saeculum Augustum (Archaeologica 124, Roma 1998).
BOERSMA, J.S., Athenian Building Policy from 561/560 to 405/404 B.C. (Scripta Archaeologica Groningana 4, Groningen 1970).
BOATRIGHT, M.T., “Further Thoughts on Hadrianic Athens”, Hesperia 52 (1983), σελ. 173-176.
BOWERSOCK, C.W., “The New Hellenism of Augustan Athens” (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Serie IV, VII.1 2004), σελ. 1-16.
BURDEN, J.Ch., Athens Remade in the Age of Augustus: A Study of the Architects and Craftsmen at Work (Diss. University of California, Berkeley 1998).
FRANCIS, E.D. – VICKERS, M., “The Agora Revisited: Athenian Chronology c. 500-450 B.C.”, Annual of the British School of Athens 83 (1988), σελ. 143-167.
KNELL, H., Athen im 4. Jahrhundert. v. Chr. Eine Stadt verändert ihre Geschichte. Archäologisch- und kulturgeschichtliche Betrachtungen (Darmstadt 2000).
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ, Β., Οικοδομικά Προγράμματα στην Αρχαία Αθήνα 479-431 π.Χ. (Αθήνα 1986), σελ. 54-55.
Mc CAMP II, J., “A Drought in the Late Eighth Century B.C.”, Hesperia 48 (1979), 397 κ.ε.
Mc CAMP II, J., “Drought and Famine in the 4th century B.C.”, στο Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography Presented to Homer A. Thompsonσελ. 9 κ.ε. (Hesperia Supplement 20, Princeton 1982),
Mc CAMP II, J., “Before Democracy: Alkmaionidai and Peisistratidai”, στο COULSON, W.D.E. – PALAGIA, O. – SHEAR Jr., T.L. – SHAPIRO, H.A. – FROST, F.J. (επιμ.), The Archaeology of Athens and Attica under Democracy (Oxbow Monograph 37, Oxford 1994), σελ. 7-12.
ROBERTSON, N., “Solon’s Axones and Kyrbeis and the Sixth-Century Background”, Historia 35 (1986), σελ. 147-176.
SCHMALZ, G., Public building and civic identity in Augustan and Julio-Claudian Athens (Diss. University of Michigan 1994, UMI-Microfilms, Ann Arbor 1995).
SHEAR Jr., L.T., “Tyrants and Buildings in Archaic Athens”, στο CHILDS, W.A.P. (επιμ.), Athens Comes of Age: from Solon to Salamis (Princeton 1978), σελ. 1-18.
SHEAR Jr., L.T., Kallias of Sphettos and the Revolt of Athens in 286 B.C. (Hesperia Supplement 17, Princeton 1978).
SHEAR Jr., L.T., “Athens: from City-State to Provincial Town”, Hesperia 50 (1981), σελ. 356-377.
SHEAR Jr., L.T., “Isonomous t’Athenas epoiesaten: The Agora and the Democracy”, στο COULSON, W.D.E. – PALAGIA, O. – SHEAR Jr., T.L. – SHAPIRO, H.A. – FROST, F.J. (επιμ.), The Archaeology of Athens and Attica under Democracy (Oxbow Monograph 37, Oxford 1994), σελ. 225-248.
THOMPSON, H.A., “Building for a More Democratic Society: the Athenian Agora after Ephialtes”, στο Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας 4 (Αθήνα 1988), σελ. 198-203.
TORELLI, M., “L’Immagine dell’ideologia augustea nell’agorà di Atene”, Ostraka IV.1 (1995), σελ. 33-42.
 
Religion
 
CLINTON, K., “A Law in the City Eleusinion concerning the Mysteries”, Hesperia 49 (1980), 258 κ.ε.
DEUBNER, L., Attische Feste (Darmstadt 1932).
Mc CAMP II, J., Gods and Heroes in the Athenian Agora (Agora Picture Books 19, (Princeton 1980).
MYLONAS, G., Eleusis and the Eleusinian Mysteries (Princeton 1963).
NEILS, J., Goddess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens (Princeton 1992).
NEILS, J., Worshipping Athena. Panathenaia & Parthenon (Madison 1996).
NEILS, J., TRACY, St.V., ΤΟΝΑΘΕΝΕΘΕΝΑΘΛΟΝ. The Games at Athens (Agora Picture Books 25, Princeton 2003).
PARKE, H.W., Οι Εορτές στην Αρχαία Αθήνα (Αθήνα 2000).
RAUBITSCHEK, A.E., “Hadrian as the son of Zeus Eleutherios”, Hesperia 16(1945), σελ. 128-133.
ROSIVACH, V.J., “The Altar of Zeus Agoraios in the ‘Heracleidae’”, Parola del Passato 178 (1978), σελ. 32-47.
ROSIVACH, V.J., “The Cult of Zeus Eleutherios at Athens”, Parola del Passato 235 (1987), σελ. 262-285.
SIMON, E., Festivals of Attica. An Archaeological Commentary (Madison 1983).
TRACY, St.V., “The Panathenaic Festival and Games: an Epigraphic Inquiry”, Nikephoros 4 (1991), σελ. 133-153.
 
Χρήσεις και όψεις της καθημερινότητας της Αγοράς
 
LAMBERTON, R.D. – ROTROFF, S., Birds of the Athenian Agora (Agora Picture Books 22, Princeton 1985).
LANG, M., Socrates in the Agora (Agora Picture Books 17, Princeton 1978).
LANG, M., Life, Death, and Litigation in the Athenian Agora (Agora Picture Books 23, Princeton 1994).
LANG, M., The Athenian Citizen (Agora Picture Books 4, Princeton 2004).
Mc CAMP II, J., “The Philosophical Schools of Roman Athens”, στο The Greek Renaissance in the Roman Empireσελ. 50-55., Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 55 (London 1989),
Mc CAMP II, J., Horses and Horsemanship in the Athenian Agora (Agora Picture Books 24, Princeton 1998).
KENT THOMPSON, D., An Ancient Shopping Center: The Athenian Agora (Agora Picture Books 12, Princeton 1993).
KENT THOMPSON, D. – GRISWOLD, R.E., Garden Lore of Ancient Athens (Agora Picture Books 8, Princeton 1963).
THOMPSON, H.A., “The Athenian Vase-Painters and their Neighbors”, στο RICE, P.M. (επιμ.), Pots and Potters: Current Approaches to Ceramic Archaeology (Los Angeles 1984), σελ. 7-19.
 
Pausanias in Athens
 
ALCOCK, S. – CHERRY, J.F. – ELSNER, J, (επιμ.), Pausanias. Travel and Memory in Roman Greece (Oxford 2001).
ARAFAT, K., Pausanias’ Greece (Cambridge 1996).
HABICHT, Ch., Pausanias’ Guide to Ancient Greece (Berkeley 1985).
VANDERPOOL, E., “The Route of Pausanias in the Athenian Agora”, Hesperia 18 (1949), σελ. 128-137.
VANDERPOOL, E., “The ‘Agora’ of Pausanias, 1, 17, 1-2”, Hesperia 43 (1974), σελ. 308-310.
 
Excavations' reports
 
DÖRPFELD, W., “Funde”, Athenische Mitteilungen 21 (1896), σελ. 107-109.
DÖRPFELD, W., “Funde”, Athenische Mitteilungen 22 (1897), σελ. 225.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Π., «Έκθεσις των πεπραγμένων», Πρακτικά (1907), σελ. 54-57.
SHEAR, T.L., “The Progress of the Fist Campaign of Excavation in 1931”, Hesperia 2 (1933), σελ. 96-109.
SHEAR, T.L., “The American Excavations in the Athenian Agora, Second Report: the Campaign of 1932”, Hesperia 2 (1933), σελ. 451-474.
SHEAR, T.L., “The American Excavations in the Athenian Agora, Seventh Report: The Campaign of 1934”, Hesperia 4 (1935), σελ. 340-370.
SHEAR, T.L., “The Campaign of 1936”, Hesperia 6 (1937), σελ. 333-381, πίν. IX.
SHEAR, T.L., “The Campaign of 1938”, Hesperia 8 (1939), 214 κ.ε.
SHEAR, T.L., “The American Excavations in the Athenian Agora, Eighteenth Report: The Campaign of 1939”, Hesperia 9 (1940), σελ. 34 κ.ε.
THOMPSON, H.A., “The Excavation of the Athenian Agora 1940-1946”, Hesperia 16 (1947), σελ. 193-213, πίν. 41-49.
THOMPSON, H.A., “The Excavation of the Athenian Agora. Twelfth Season: 1947”, Hesperia 17 (1948), σελ. 149-196, πίν. 37-69.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1948”, Hesperia 18 (1949), σελ. 211-229, πίν. 37-47.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1949”, Hesperia 19 (1950), σελ. 313-337, πίν. 98-107.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1950”, Hesperia 20 (1951), σελ. 45-60, πίν. 24-30.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1951”, Hesperia 21 (1952), σελ. 83-113, πίν. 19-31.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1952”, Hesperia 22 (1953), σελ. 25-56, πίν. 10-16.
THOMPSON, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1953”, Hesperia 23 (1954), σελ. 31-67, πίν. 12-17.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1954”, Hesperia 24 (1955), σελ. 49-69, πίν. 24-31.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1955”, Hesperia 25 (1956), σελ. 46-68, πίν. 12-27.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1956”, Hesperia 26 (1957), σελ. 99-107, πίν. 28-33.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1959”, Hesperia 29 (1960), σελ. 327-368, πίν. 73-80.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1960-1965”, Hesperia 35 (1966), σελ. 37-54, πίν. 13-18.
THOMPSON, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1966-1967”, Hesperia 37 (1968), σελ. 36-72, πίν. 5-17.
SHEAR, Τ.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1970”, Hesperia 40 (1971), σελ. 241-279.
SHEAR T.L. Jr., “The Athenian Agora: Excavations of 1971”, Hesperia 44 (1973), σελ. 121-179, πίν. 25-39.
SHEAR, T.L., Jr., “The Athenian Agora: Excavations”, Hesperia 44 (1973), σελ. 359-407, πίν. 65-76.
SHEAR, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1973-1974”, Hesperia 44 (1975), σελ. 331-374, πίν. 77-84.
SHEAR, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982”, Hesperia 53 (1984), σελ. 1-57, πίν. 1-11.
SHEAR, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1989-1993”, Hesperia 66 (1997), σελ. 495-548, πίν. 93-108.
Mc CAMP II, J., “Excavations in the Athenian Agora: 1994 and 1995”, Hesperia 65 (1996), σελ. 231-261, πίν. 65-76.
Mc CAMP II, J., “Excavations in the Athenian Agora, 1996 and 1997”, Hesperia 68 (1999), σελ. 255-283.
Mc CAMP II, J., “Excavations in the Athenian Agora: 1998-2001”, Hesperia 72 (2003), σελ. 241-280.
 
Buildings and Monuments
 
ANGIOLILLO, S., “Hestia, l’edificio F e l’altare dei 12 Dei ad Atene”, Ostraka 1.2, 1992, σελ. 171-176.
ARMSTRONG J.E., Mc CAMP II J., “Notes on a Waterclock in the Athenian Agora”, Hesperia 46 (1977), σελ. 147 κ.ε.
BATINO, S., “Il Leokoreion. Apunti per la storia di un angolo di Agora”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 2 (2002), σελ. 35-82.
BOEGEHOLD, A., “Philokleon’s Court”, Hesperia 36 (1967), σελ. 110-120.
BOEGEHOLD, A., The Law Courts of Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure and Testimonia, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXVIII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1996).
BOULTER, P.N., “An Akroterion from the Temple of Ares in the Athenian Agora”, Hesperia 22 (1953), σελ. 141-147, πίν. 47-48.
CALMER, Chr., “Antike Bibliotheken”, Opuscula Archaeologica 3 (1944), σελ. 174 κ.ε.
CROSBY, Μ., “The Altar of the Twelve Gods in Athens”, στο Commemorative Studies in Honor of Theodore Leslie Shear σελ. 82-103, πίν. 11-14.(Hesperia Supplement 8, Princeton 1949),
CRUCIANI, M. – FIORINI, C., I modelli del moderato. La Stoa Poikile e l’Hephaisteion di Atene nel programma edilizio cimoniano (Napoli 1998).
DI CESARE, R., “Intorno alla Stoa delle Erme”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene N.S. III, 1 (2001), σελ. 17-36.
DI CESARE, R., “Testimonianze per la Stoa di Peisianax come edificio (tardo-) arcaico dell’Agora di Atene”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 2 (2002), σελ. 43-50.
DINSMOOR, W.B., “Observations on the Hephaisteion”, Hesperia Supplement 5, Princeton 1941), σελ. 6-30.
DINSMOOR, W.B., “The Roof of the Hephaisteion”, American Journal of Archaeology 80 (1976), σελ. 223 κ.ε.
DINSMOOR, W.B., “Anchoring two Floating Temples”, Hesperia 51 (1982), 410 κ.ε.
FOSTER, G., “The Bones from the Altar west of the Painted Stoa”, Hesperia 53 (1984), σελ. 73 κ.ε.
GADBERY, L.M., “The Sanctuary of the Twelve Gods in the Athenian Agora: A Revised View”, Hesperia 61 (1992), σελ. 447-489, πίν. 105-111.
HARRISON, E.B., “The West Pediment of the Temple of Hephaistos”, American Journal of Archaeology 60 (1956), σελ.
HARRISON, E.B., “Alkamenes’ Sculptures for the Hephaisteion: Part I, Iconography and Style. Part II, The Base. Part III, The Cult Statues”, American Journal of Archaeology 81 (1977), σελ. 137-178, 261-287, 411-426.
HARRISON, E.B., “A Classical Maiden from the Athenian Agora”, Hesperia Supplement 20 (Princeton 1982), 40 κ.ε.
HEDRICK Ch.W. Jr., “The Temple and Cult of Apollo Patroos in Athens”, American Journal of Archaeology 92 (1988), σελ. 185-210.
HOLLOWAY, R.R.R., “Exploration of the Southeast Stoa in the Athenian Agora”, Hesperia 35 (1966), σελ. 79-85, πίν. 25-30.
ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Στ., «Θησέως Σηκός», Αρχαιολογική Εφημερίς (1977), σελ. 194 κ.ε.
KOUMANOUDIS, St., “Perhaps > Usually > certainly”, HOROS 2 (1984), σελ. 71 κ.ε.
KUHN, G., “Das Neue Bouleuterion von Athen”, Archäologische Anzeiger 99 (1984), 17 κ.ε.
LALONDE, G.V., “A Fifth-Century Hieron Southwest of the Athenian Agora”, Hesperia 37 (1968), σελ. 123-133.
LALONDE, G.V., “A Hero Shrine in the Athenian Agora”, Hesperia 49 (1980), σελ. 98 κ.ε.
LAMP, M., Waterworks in the Athenian Agora (Agora Picture Books 11, Princeton, 1968).
LIPPOLIS, E., “Apollo Patroos, Ares, Zeus Eleutherios. Culto e archittetura di Stato ad Atene tra la democrazia e I Macedoni”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene LXXVII-LXVIII (1998-2000), σελ. 139-217.
Mc CAMP II, J., The Water-Supply of Ancient Athens, Dissertation (Princeton 1977).
Mc CAMP II, J., “Rectangular Peribolos”, στο BOEGEHOLD, A., The Law Courts of Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure and Testimonia, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXVIII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1996), σελ. 99-103.
Mc CAMP II, J. – DINSMOOR, W.B., Ancient Athenian Building Methods (Agora Picture books 21, Princeton 1984).
Mc CAMP II, J. – KROLL, J.H., “The Agora Mint and Athenian Bronze Coinage”, Hesperia 70 (2001), σελ. 127-162.
ΜΕRITT, L.S., “The Stoa Poikile”, Hesperia 39 (1970), σελ. 233-264.
MERITT, L.S., “Some Ionic Architectural Fragments from the Athenian Agora”, στο Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography presented to Homer A. Thompsonσελ. 82-92, πίν. 12-13. (Hesperia Supplement 20, Princeton 1982),
ΜΕRITT, L.C., “Athenian Ionian Capitals from the Athenian Agora”, Hesperia 65 (1996), σελ. 121-174, πίν. 33-49.
ΜΙLLER, S.G., The Prytaneion: its Function and Architectural Form, University of California Press (Berkeley 1978), σελ. 54-62.
MILLER, S.G., “Circular Roofing Systems and the Athenian Tholos”, ΠρακτικάΧΙΙΣυνεδρίουΚλασικήςΑρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983 (Αθήνα 1988), Τόμος Δ΄, σελ. 134-139, πίν. 45-48.
MILLER, S.G., “Old Metroon and Old Bouleuterion in the Classical Agora of Athens”, στο HANSEN, M.H. – RAAFLAUB, K. (επιμ.), Studies in the Ancient Greek Polis (Stuttgart 1995), σελ. 133-156.
MONACO, M.-Ch., “Contributo allo studio di alcuni santuari ateniesi I: il temenos di Demos e delle Charites”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 1 (2001), σελ. 103-150.
MORGAN, C.H., “The Sculptures of the Hephaisteion, Ι. ΙΙ. The Friezes”, Hesperia 31 (1962), σελ. 210-219, πίν. 71-76 και 221-235, πίν. 77-84.
MORGAN, C.H., “The Sculptures of the Hephaisteion, ΙΙΙ. The Pediments, Akroteria and Cult Images”, Hesperia 32 (1963) σελ. 91-108, πίν. 33-35.
NICHOLS, R., “Architectural Terracotta Sculpture from the Athenian Agora”, Hesperia 39 (1970), σελ. 115-138, πίν. 32-38.
OLIVER, J., “Flavius Pantaenus, Priest of the Philosophical Muses”, Harvard Theological Review 72 (1972), σελ. 157 κ.ε.
ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Α.Κ., Η Ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική βασιλική της Μεσογειακής Λεκάνης Ι (Αθήνα 1954).
OSANNA, M., “Il problema topografico del santuario di Afrodite Urania ad Atene”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 66-67 (1988-1989), σελ. 73-95.
OSANNA, M., “Thesmophorion ed Eleusinion ad Atene: problemi topografici e culturali”, Ostraka IV.1 (1995), σελ. 103-118.
OSANNA, M., “L’Erme, Hermes e la stoa delle ‘Erme’”, Ostraka 8 (1999), σελ. 491-501.
ΟWENS, E.J., “The Enneakrounos Fountain-house”, Journal of Hellenic Studies 102 (1982), σελ. 410 κ.ε.
PARSONS, A.W., “A Family of Philosophers at Athens and Alexandria”, Hesperia Supplement 8 (Princeton 1949), σελ. 268-272.
PICARD, C., “Le complexe Métrôon-Bouleuterion-Prytanykon, à l’Agora d’Athènes”, Revue Archéologique 12 (1938), σελ. 97-101.
POUNDER, R.L., “A Hellenistic Arsenal in Athens”, Hesperia 52, 1983, σελ. 233-256, πίν. 49-50.
ROTROFF, S., “Three Cistern Systems on the Kolonos Agoraios”, Hesperia 52 (1983), σελ. 257-297.
ROTROFF, S., “An Anonymous Hero in the Athenian Agora”, Hesperia 47 (1978), σελ. 196-209.
ROUX, G., “Αristophane, Xénophon, le pseudo-Démosthène et l’architecture du bouleutérion d’Athènes”, Bulletin de Correspondance Hellénique 100 (1976), σελ. 475 κ.ε.
RUMPF, A., “Der Westrand der Agora zu Athen”, JDI 53 (1938), σελ. 117-138.
SHEAR, T.L., “The Monument of the Eponymous Heroes in the Athenian Agora”, Hesperia 39 (1970), σελ. 145-222, πίν. 41-58.
SHEAR, T.L., “Bouleuterion, Metroon and the Archives of Athens”, στο HANSEN, M.H. – RAAFLAUB, K. (επιμ.), Studies in the Ancient Greek Polis (Stuttgart 1995), σελ. 157-190.
SPAIN, R., “The Roman Watermill in the Athenian Agora: a New View of the Evidence”, Hesperia 56 (1987), σελ. 335-353.
STEVENS, G.P., “A Doorsill from the Library of Pantainos”, Hesperia 18 (1949), σελ. 269-274, πίν. 65.
STEVENS, G.P., “Some Remarks upon the Interior of the Hephaisteion”, Hesperia 19 (1950), σελ. 143-173.
STILWELL, R., “Architectural Studies. I. The Royal Stoa. II. The Hellenistic Building. III. Cisterns in section A. IV. The Zeus Stoa. V. The Periphragma. VI. The Altar”, Hesperia 2 (1933), σελ. 110-149, πίν. IV.
STROUD, R., “State Documents in Archaic and Classical Athens”, στο CHILDS, W.A.P. (επιμ.), Athens Comes of Age: from Solon to Salamis (Princeton 1978), σελ. 20-42.
STROUD, R., The Axones and Kyrbeis of Drakon and Solon (University of California Classical Studies 19, 1978).
STROUD, R., The Athenian Grain-Tax Law of 374/373 B.C. (Hesperia Supplement 29, Princeton 1998), σελ. 85-108.
THOMPSON, D.B., “The Garden of Hephaistos», Ηesperia 6 (1937), σελ. 396-425.
THOMPSON, H.A., “Buildings on the West Side of the Athenian Agora”, Hesperia 6 (1937), σελ. 1-222.
THOMPSON, H.A., The Tholos of Athens and its Predecessors, (Hesperia Supplement 4, Princeton 1940).
THOMPSON, H.A., “The Pedimental Sculpture of the Hephaisteion”, Hesperia 18 (1949), σελ. 230-268, πίν. 48-64.
THOMPSON, H.A., “The Odeion in the Athenian Agora”, Hesperia 19 (1950), σελ. 31-141, πίν. 16-80.
THOMPSON, H.A., “The Altar of Pity in the Athenian Agora”, Hesperia 21 (1952), σελ. 47-82, πίν. 14-18.
THOMPSON, H.A., “Odeion of Agrippa or Sanctuary of Theseus?”, Revue Archéologique, sér. 6, 1 (1961), σελ. 1-3.
THOMPSON, H.A., “The Annex to the Stoa of Zeus in the Athenian Agora”, Hesperia 35 (1966), σελ. 171-187, πίν. 55-58.
THOMPSON, H.A., The Stoa of Attalos in Athens (Agora Picture Books 2, Princeton 1992).
TOWNSEND, R.F., The East Side of the Agora, the Remains under the Stoa of Attalos, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXVII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1995).
VANDERPOOL, E., “Tholos and Prytanikon”, Hesperia 4 (1935), σελ. 470-475.
WYATT, W.F. Jr. – EDMONSON, C.N., “The Ceilings of the Hephaisteion”, AJA 88 (1984), σελ. 135 κ.ε.
WYCHERLEY, R., “The Stoa Basileios”, JHS 60 (1940), σελ. 95-96.
WYCHERLEY, R., “The North-West Stoa of the Athenian Agora”, JHS 68 (1948), σελ. 152.
 
Wells, Deposits, Workshops
 
MATTUSCH, C., “Bronze- and Ironworking in the Area of the Athenian Agora”, Hesperia 46 (1977), σελ. 340-379.
MATTUSCH, C., Bronzeworkers in the Athenian Agora (Agora Picture Books, Princeton 1982).
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ, Ε., «Ανασκαφές σε αθηναϊκά κεραμικά εργαστήρια αρχαϊκών και κλασικών χρόνων», στο COULSON, W.D.E. – PALAGIA, O. – SHEAR Jr., T.L. – SHAPIRO, H.A. – FROST, F.J. (επιμ.), The Archaeology of Athens and Attica under Democracy (Oxbow Monograph 37, Oxford 1994), σελ. 45-54.
OAKLEY, J., “An Athenian Red-Figure Workshop from the Time of the Peloponnesian War”, στο BLONDÉ, F. – PEREAULT, J.-Y. (επιμ.), Les ateliers de potiers dans le monde grec aux époques géometrique, archaïque et classique, Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplement 23 (Paris 1992), σελ. 195-203.
ROBERTS, S.R., “The Stoa Gutter Well”, Hesperia 55 (1986), σελ. 1-74.
SHEAR Jr, T.L., “The Persian Destruction of Athens: Evidence from Agora Deposits”, Hesperia 62 (1993), σελ. 383-482.
THOMPSON, D.B., “Mater Caelature”, Hesperia 8 (1939), σελ. 289-293.
VANDERPOOL, E., “The Rectangular Rock-Cut Shaft”, Hesperia 7 (1938), σελ. 363-411.
VANDERPOOL, E., “The Rectangular Rock-Cut Shaft”, Hesperia 15 (1946), σελ. 265-336.
YOUNG, R.S., “Sepulturae intra Urbem”, Hesperia 20 (1951), σελ. 67-134, πίν. 33-54.
YOUNG, R.S., “An Industrial District of Ancient Athens”, Hesperia 20 (1951), σελ. 135-288, πίν. 55-85.
 
Έργα Τέχνης και Findings
 
ASHMEAD, A.H., “Fragments by the Kleophrades Painter from the Athenian Agora”, Hesperia 35 (1966), σελ. 20-36, πίν. 7-12.
BOEGEHOLD, A., “A Lid with Dipinto”, Hesperia Supplement 19 (Princeton 1982), σελ. 1 κ.ε.
BOULTER, C., “Pottery of the Mid-Fifth Century from a Well in the Athenian Agora”, Hesperia 22 (1953), σελ. 59-115, πίν. 21-41.
BROMMER, F. – HARRISON, E.B., “A New Parthenon Fragment from the Athenian Agora”, Hesperia 24 (1955), σελ. 85-87, πίν. 38.
BRUNNSÅKER, S., The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes (Lund 1955).
BURR, D., “The Terracotta Figurines”, Hesperia 2 (1933), σελ. 184-194.
THOMPSON, D.Β, Miniature Sculpture from the Athenian Agora (Agora Picture Books 3, Princeton 1959).
THOMPSON, D.B., “Three Centuries of Hellenistic Terracottas. I.A. The Fourth Century B.C.”, Hesperia 21 (1952), σελ. 116-164, πίν. 32-42.
THOMPSON, D.B., “Three Centuries of Hellenistic Terracottas. I.B-C. The Late Fourth Century B.C.”, Hesperia 23 (1954), σελ. 72-107, πίν. 18-24.
THOMPSON, D.B., “Three Centuries of Hellenistic Terracottas. II. The Early Third Century B.C.”, Hesperia 26 (1957), σελ. 108-128, πίν. 34-37.
THOMPSON, D.B., “Three Centuries of Hellenistic Terracottas. V. The Mid-Second Century. VI. Late Second Century B.C. to 86 B.C.”, Hesperia 33 (1964), σελ. 34-71, πίν. 13-22.
THOMPSON, D.B., “Three Centuries of Hellenistic Terracottas. VII. The Early First Century B.C.”, Hesperia 35 (1966), 1-19, πίν. 1-6 και 252-267, πίν. 68-71.
CORBETT, P.E., “Attic Pottery of the Later Fifth Century from the Athenian Agora”, Hesperia 18 (1949), σελ. 298-351, πίν. 73-103.
CORBETT, P.E., “Palmette Stamps from an Attic BlackèGlaze Workshop”, Hesperia 24 (1955), σελ. 172-186, πίν. 66-71.
CROSBY, M., “Five Comic Scenes from Athens”, Hesperia 24 (1955), σελ. 76-84, πίν. 34-37.
EDWARDS, G.R., “Panathenaics of Hellenistic and Roman Times”, Hesperia 26, 1957, σελ. 320-349, πίν. 76-88.
ELDERKIN, G.W., “A Gnostic Amulet”, Hesperia 2 (1933), σελ. 475-479.
FILLIÈRES, D. – HARBOTTLE, G. – SAYRE, E.V., “Neutron-Activation Study of Figurines, Pottery and Workshop materials from the Athenian Agora, Greece”, Journal of Field Archaeology 10 (1983), σελ. 55-69.
GÖTZE, H., “Die attischen Dreifigurenreliefs”, Römische Mitteilungen 53 (1938), σελ. 189-280.
GRACE, V., Amphoras and the Ancient Wine Trade (Agora Picture Books 6, Princeton 1979).
GRACE, V., “The Middle Stoa dated by Amphora Stamps”, Hesperia 54 (1985), σελ. 1-60.
GRANDJOUAN, C., Hellenistic Relief Moulds from the Athenian Agora (Hesperia Supplement 23, Princeton, 1989).
HARRISON, E.B., “Fragments of an Early Attic Kouros from the Athenian Agora”, Hesperia 24 (1955), σελ. 290-304, πίν. 81-84.
HARRISON, E.B., “Archaic Gravestones from the Athenian Agora”, Hesperia 25 (1956), σελ. 25-4, πίν. 7-11.
HARRISON, E.B., Ancient Portraits from the Athenian Agora (Agora Picture Books 5, Princeton 1960).
HARRISON, E.B., “New Sculpture from the Athenian Agora, 1959”, Hesperia 29 (1960), σελ. 368-392, πίν. 81-86.
HARRISON, E.B., Archaic and Archaistic Sculpture, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XI, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1965).
HAUSMANN, U., Griechische Weihreliefs (Berlin 1960).
HUBBARD-HOWLAND, R., Greek Lamps and their Survivals, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. IV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1958).
KLEINER, F.S., Greek and Roman Coins in the Athenian Agora (Agora Picture Books 15, Princeton 1975).
KLEINER, F.S., “The Agora Excavations and Athenian Bronze Coinage 200-86 BC”, Hesperia 45 (1976), σελ. 1 κ.ε.
KROLL, J.H., “Two Hoards of Athenian Bronzes”, Αρχαιολογικό Δελτίον 27 (1972), σελ. 86-120.
KROLL, J.H., “Some Athenian Armour Tokens”, Hesperia 46 (1977), σελ.
KROLL, J.H., The Greek Coins, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXVI, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1993).
KROLL, J.H. – MITCHELL, F., “Clay Tokens Stamped with the Names of Athenian Military Commanders”, Hesperia 49 (1980), σελ. 86 κ.ε.
LANDELS, J.G., “Fragments of Auloi Found in the Athenian Agora”, Hesperia 33 (1964), σελ. 392-400, πίν. 70.
LANG, M., “Dated Jars of Early Imperial Times”, Hesperia 24 (1955), σελ. 277-285, πίν. 79-80.
LAWTON, C., “Four Document Reliefs from the Athenian Agora”, Hesperia 64 (1995), σελ. 121-134, πίν. 35-36.
LYNCH, K.M. – PAPADOPOULOS, J.K., “Sella Cacatoria: A Study of the Potty in Archaic and Classical Athens”, Hesperia 75 (2006), σελ. 1-32.
Mc CAMP II, J., “A Spear Butt from the Lesbians”, Hesperia 47 (1978), σελ. 192 κ.ε.
MONACO, M.C., “Syssitia: Ceramica da mensa dall’angolo nord-occidentale dell’Agora ateniese“, Annali di Archeologia e Storia Antica, N.S. 2 (1995), σελ. 134-140.
MOORE, M.B., Attic Red-Figured and White-Ground Pottery, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXX, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1997).
MOORE, M.B., “Attic Red-Figure Painters and the Athenian Agora”, στο COULSON, W.D.E. – PALAGIA, O. – OAKLEY, J. (επιμ.), Athenian Potters and Painters. The Conference Proceedings (Oxbow Monograph 67, Oxford 1997), σελ. 469-472.
MOORE, M.B. – PEASE PHILIPPIDES, Z., Attic Black-Figured Pottery, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXIII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1986).
NICHOLS, R.V., “The Stele-Goddess Workshop: Terracottas from Well U 13:1 in the Athenian Agora”, Hesperia 64 (1995), σελ. 405-493, πίν. 101-113.
PERLZWEIG, J., Lamps from the Athenian Agora (Agora Picture Books 9, Princeton
1964).
POLITT, J.J., “Kernoi from the Athenian Agora”, Hesperia 48 (1979), σελ. 205 κ.ε.
REESE, D., “Faunal Remains from the Altar of Aphrodite Ourania, Athens”, Hesperia 58 (1989), σελ. 63-70.
ROBINSON, H.S., Pottery of the Roman Period – Chronology, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. V, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1959).
ROTROFF, S., Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Moldmade Bowls, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1982).
ROTROFF, S., “Spool Saltcellars in the Athenian Agora”, Hesperia 53 (1984), σελ. 343 κ.ε.
ROTROFF, S. – OAKLEY, J., Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora (Hesperia Supplement 25, Princeton 1992).
ROTROFF, S. – THOMPSON, H.A. – KENT THOMPSON, D., Hellenistic Pottery and Terracottas (Princeton 1987).
SHEAR, J.P, “The Coin of Athens”, Hesperia 2 (1933), σελ. 231-278, πίν. VII.
SHEAR, T.L., “The Sculpture”, Hesperia 2 (1933), σελ. 170-183, πίν. 6.
SHEAR, T.L., “The Sculpture”, Hesperia 2 (1933), 514-541, πίν. XV-XVI.
SIFAKIS, G., “Comedia: An Actress of Comedy”, Hesperia 35 (1966), σελ. 268-273.
SPARKES, B.A., TALCOTT, L., Pots and Pans of Classical Athens (Agora Picture Books 1, Princeton 1959).
SPARKES, B.A. – TALCOTT, L., Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries BC., The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XII, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1970).
STEVENS, G.P., “A Tile Standard in the Agora of Athens”, Hesperia 19 (1950), σελ. 174-188, πίν. 82.
STEVENS, G.P., “Lintel with the Painted Lioness”, Hesperia 23 (1954), σελ. 169-184, πίν. A και 48-49.
TALCOTT, L., “Two Attic Kylikes”, Hesperia 2 (1933), σελ. 217-230.
TALCOTT, L., “Pottery from a Fifth-Century Well”, Hesperia 4 (1935), σελ. 476 κ.ε.
TALCOTT, L., “Vases and Kalos Names from an Agora Well”, Hesperia 5 (1936), σελ. 333 κ.ε.
TALCOTT, L., “Some Chairias Cups in the Athenian Agora”, Hesperia 24 (1955), σελ. 72-75, πίν. 32-33.
THOMPSON, H.A., “The Terracotta Lamps”, Hesperia 2 (1933), σελ. 195-215.
THOMPSON, H.A., “Two Centuries of Hellenistic Pottery”, Hesperia 3 (1934), σελ. 345-369.
URE, A.D., “Boeotian Pottery from the Athenian Agora”, Hesperia 31 (1962), σελ. 369-377, πίν. 111-113.
VANDERPOOL, E., “The Kneeling Boy”, Hesperia 6 (1937) σελ. 426-441.
VANDERPOOL, E., “A Black-Figured Kylix from the Athenian Agora”, Hesperia 20 (1951), σελ. 61-63, πίν. 31-32.
VOGEIKOFF-BROGAN, N., “Late Hellenistic Pottery in Athens. A New Deposit and Further Thoughts on the Association of Pottery and Societal Change”, Hesperia 69 (2000), σελ. 293-333.
WEBSTER, T.B.L., “Greek Dramatic Monuments from the Athenian Agora and Pnyx”, Hesperia 29 (1960), σελ. 254-284, πίν. 65-68.
WILLIAMS, E.R., “Ancient Clay Impressions from Greek Metalwork”, Hesperia 45 (1976), σελ. 41 κ.ε.
WILLIAMS, E.R., “Figurine Vases from the Athenian Agora”, Hesperia 47 (1978), σελ. 356 κ.ε.
 
Inscriptios
 
BRADEEN, D.W “The Fifth-Century Archon List”, Hesperia 32 (1963), σελ. 187-208, πίν. 58-59.
BUCH, G.R., “Cavalry Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 67 (1998), 81-90.
CLAY, D., “A Gymnasium Inventory from the Athenian Agora”, Hesperia 46 (1977), 259 κ.ε.
CLAY, D., “Epicurus in the Archives of Athens”, Hesperia Supplement 19, Princeton 1982), σελ. 17 κ.ε.
CLINTON, K., “A Family of Eumolpidai and Kereykes descended from Perikles”, Hesperia 73 (2004), σελ. 39-57.
CROSBY, M., “Mining Leases”, Hesperia 19 (1950), σελ. 189-312.
CROSBY, M., “More Fragments of Mining Leases from the Athenian Agora”, Hesperia 26 (1957), σελ. 1-23, πίν. 1-3.
CURBERA, J.B. – JORDAN, D.R., “A Curse Table from the ‘Industrial District’ near the Athenian Agora”, Hesperia 67 (1998), σελ. 215-218.
DINSMOOR, W.B., “The Archonship of Pytharatos (271/270 B.C.)”, Hesperia 23 (1954), σελ. 284-316, πίν. 63-64.
FERGUSON, W.S., “Demetrius Poliorcetes and the Hellenic League”, Hesperia 17 (1948), σελ. 112-136, πίν. 33.
FRANCIS, E.D. – VICKERS, M., “Leagros Kalos”, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 27 (1981), σελ. 97-136, πίν. 1.
GEAGAN, D.J., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 52 (1983), σελ. 155-172, πίν. 42-44.
GUARDUCCI, M., “Note di Epigrafia attica arcaica 4, Leagros”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 3-5 (1941-1943), σελ. 128-133.
HEDRICK, “Old and New on the Attic Phratry of the Therrikleidai”, Hesperia 52 (1983), σελ. 299-302.
JEFFERY, L.H., “Boustrophedon Sacral Inscriptions from the Agora”, Hesperia 17 (1948), σελ. 86-111, πίν. 29-32.
JORDAN, D., “A Curse in a Chytridion: A Contribution to the Study of Athenian Pyres”, Hesperia 68 (1999), σελ. 147-154.
JORDAN, D., “A Personal Letter Found in the Athenian Agora”, Hesperia 69 (2000), σελ. 91-103.
KROLL, J.H., “An Archive of the Athenian Cavalry”, Hesperia 46 (1977), σελ. 83-140.
LALONDE, G.V., “A Boeotian Decree in Athens”, Hesperia 46 (1977), σελ. 268 κ.ε.
LALONDE, G.V. – LANGDON, M. – WALBANK, M., Inscriptions: Horoi, Poletai Records, Leases of Public Land, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIX, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1991).
LANG, M., Graffiti and Dipinti, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXI, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1976).
LANG, M., “Writing ans Spelling on Ostraka”, Hesperia Supplement 20, Princeton 1982), σελ. 75 κ.ε.
LANG, M., Graffiti in the Athenian Agora (Agora Picture Books 14, Princeton 1988).
LANG, M., Ostraka, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1990).
LAWALL, M.L., “Graffiti, Wine, Selling, and the Reuse of Amphoras in the Athenian Agora, ca. 430 to 400 B.C.”, Hesperia 69 (2000), σελ. 3-90.
LETHEN, M.L. – STAMIRES, G. – MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 26 (1957), σελ. 24-97, πίν. 4-27.
MERITT, B.D., “The Inscriptions”, Hesperia 2 (1933), σελ. 149-169.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions (14-27)”, Hesperia 8 (1939), σελ. 48 κ.ε.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 16 (1947), σελ. 147-183, πίν. 23-37.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 17 (1948), σελ. 1-70, πίν. 1-23.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 23 (1954), σελ. 233-283, πίν. 49-62.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 29 (1960), σελ. 1-77, πίν. 1-25.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 32 (1963), σελ. 1-56, πίν. 1-21.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 33 (1964), σελ. 168-230, πίν. 28-38.
MERITT, B.D., “Greek Inscriptions”, Hesperia 34 (1965), σελ. 89-99, πίν. 25-27.
MERITT, B.D., “The choregic dedication of Leagros”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 8 (1967), σελ. 45-52.
MERITT, B.D., Inscriptions from the Athenian Agora (Agora Picture Books 10, Princeton 1966).
MERITT, B.D. – TRAIL, J.S., Inscriptions: The Athenian Councillors (The Athenian Agora XV, Princeton 1974).
MERITT, B.D. – WOODHEAD, A.G. – STAMIRES, G., “Greek Inscriptions”, Hesperia 26 (1957), σελ. 198-270, πίν. 50-63.
OLIVER, J.H., “Selected Greek Inscriptions”, Hesperia 2 (1933), σελ. 480-513.
OLIVER, J.H., “Greek Inscriptions”, Hesperia 10 (1941), σελ.
POUNDER, R.L., “Honors for Antioch of the Chrysaoraeans”, Hesperia 47 (1978), 49 κ.ε.
PRITCHETT, W.K., “The Attic Stelai. I.”, Hesperia 22 (1953), σελ. 225-299, πίν. 67-84.
PRITCHETT, W.K., “The Attic Stelai. I.”, “The Attic Stelai. II”, Hesperia 25 (1956), σελ. 178-328.
RAUBITSCHEK, A.E., “Leagros”, Hesperia 8 (1939), σελ. 155-164.
RAUBITSCHEK, A.E., “The New Homer”, Hesperia 23 (1954), σελ. 317-319.
RAUBITSCHEK, A.E., “Menon, Son of Menekleides”, Hesperia 24 (1955), σελ. 286-289.
RAUBITSCHEK, A.E., “Greek Inscriptions”, Hesperia 35 (1966), σελ. 241-251, πίν. 65-67.
RAUBITSCHEK, A.E., “Greek Inscriptions”, Hesperia 12 (1943), σελ. 12-96.
RAUBITSCHEK, A.E., “The Dedication of Aristokrates”, Hesperia Supplement 19 (Princeton 1982), σελ. 30 κ.ε.
REINMUTH, O.W., “The Ephebic Inscription Agora I 286”, Hesperia 24 (1955), σελ. 220-239, πίν. 78.
SCHWEIGERT, E., “Greek Inscriptions”, Hesperia 9 (1940).
SHEAR, J., “Fragments of Naval Inventories from the Athenian Agora”, Hesperia 64 (1995), σελ. 179-224, πίν. 42-44.
SOKOLOWSKY, F., “The Athenian Law Concerning Silver Currency (375/4 B.C.)”, Bulletin de Correspondance Hellénique 100 (1976), σελ. 511 κ.ε.
STAMIRES, G.A. – VANDERPOOL, E., “Kallixenos the Alkmeonid”, Hesperia 19 (1950), σελ. 376-390.
THOMPSON, Η.Α., “Agora I 1528”, Hesperia 33 (1964), σελ. 310-311.
THOMPSON, Η.Α., “Leagros”, Athenaeum N.S. 49 (1971), σελ. 328-335.
TRACY, St.V., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 45 (1976), σελ. 283 κ.ε.
TRACY, St.V., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 48 (1979), σελ. 174 κ.ε.
TRACY, St.V., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 51 (1982), 57 κ.ε.
TRACY, St.V., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 53 (1984), σελ. 369 κ.ε.
TRACY, St.V., “A Fragmentary Inscription from the Athenian Agora Praising Ephebes”, Hesperia 59 (199), 251 κ.ε.
TRAIL, J.S., “The Bouleutic List of 304/303 B.C.”, Hesperia 35 (1966), σελ. 205-240, πίν. 61-64.
TRAIL, J.S., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 47 (1978), σελ. 269 κ.ε.
TRAIL, J.S., “Prytany and Ephebic Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 51 (1982), σελ. 197 κ.ε.
VANDERPOOL, E., “The Ostracism of the Elder Alcibiades”, Hesperia 21 (1952), σελ. 1-8, πίν. 1.
VANDERPOOL, E., “Some Attic Inscriptions”, Hesperia 35 (1966), 274-283, πίν. 72.
WALBANK, M.B, “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 49 (1980), 251 κ.ε.
WALBANK, M.B, “The Confiscation and Sale by the Poletai in 402/401 BC of the Property of the Thirty Tyrants”, Hesperia 51 (1982), σελ. 74 κ.ε.
WALBANK, M.B, “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 51 (1982), σελ. 41 κ.ε.
WALBANK, M.B., “Leases of Sacred Properties in Attica, Part I-IV”, Hesperia 52 (1983), σελ. 100-135, πίν. 30-32, σελ. 177-199, πίν. 45-47, σελ. 200-206, πίν. 48, σελ. 207-231.
WALBANK, M.B, “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 58 (1989), σελ. 71-98.
WALBANK, M.B., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora. Lists of Names”, Hesperia 63 (1994), σελ. 169-209, πίν. 38-52.
WALBANK, M.B., “An Inscription from the Athenian Agora: Thasian Exiles at Athens”, Hesperia 64 (1995), σελ. 61-66.
WALBANK, M.B., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora: Building Records”, Hesperia 64 (1995), σελ. 315-324.
WALBANK, M.B., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora. Financial Documents”, Hesperia 65 (1996), σελ. 433-465.
WALBANK, M.B., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora”, Hesperia 66 (1997), σελ. 235-243, πίν. 61-62.
WALBANK, M.B., “Greek Inscriptions from the Athenian Agora. Financial and Other Public Documents”, Hesperia 67 (1998), σελ. 65-80, πίν. 9-13.
WOODHEAD, A.G., “Greek Inscriptions”, Hesperia 29 (1960), σελ. 78- 86, πίν. 26-27.
WOODHEAD, A.G., Inscriptions: The Decrees (The Athenian Agora XVI, Princeton 1997).
WOODWARD, A.M., “Treasure-Records from the Athenian Agora”, Hesperia 25 (1956), σελ. 79-121, πίν. 31-33.
WOODWARD, A.M., “Financial Documents from the Athenian Agora”, Hesperia 32 (1963) σελ. 144-186, πίν. 55-57.
 
Mediavel and Modern Agora
 
FRANTZ, A., “Turkish Pottery from the Agora”, Hesperia 11 (1942), σελ. 1-28.
FRANTZ, A., The Middle Ages in the Athenian Agora (Agora Picture Books 7, Princeton 1961).
FRANTZ, A., “A Public Building of Late Antiquity in Athens”, Hesperia 48 (1979), σελ. 194-203.
FRANTZ, A., Late Antiquity: A.D. 267-700, The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XXIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1988).
KLEINER, F.S., Medieval and Modern Coins in the Athenian Agora (Agora Picture Books 18, Princeton 1978).
MILES, G.C., “The Arab Mosque in Athens”, Hesperia 25 (1956), σελ. 329-344, πίν. 49.
PAGANO, M., “Il ‘Palazzo dei Giganti’ nell’Agorà di Atene. La Residenza della famiglia di Eudocia?”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene LXXVIII-LXIX (1988-1989), σελ. 159-161.
STRONEN, E., “An Honorary Epigram for the Empress Eudocia in the Athenian Agora”, Hesperia 59 (1990), σελ. 371-374.
WAAGE, F.O., “The Roman and Byzantine Pottery”, Hesperia 2 (1933), σελ. 279-328, πίν. VIII-X.
 
Varia – Miscellanea
 
PAPADOPOULOS, J.K. – LAWALL, M.L. – LYNCH, K.M. – TSAKIRGIS, B. –ROTROFF, S.I. – MACKAY, C., “Notes from the Tins. Research in the Stoa of Attalos, Summer 1999”, Hesperia 70 (2001), σελ. 163-182.
 
 
copyright © 2006, FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD

The project "Virtual Reality Digital Collection 'The Ancient Agora of Athens'" has been co-funded in a percentage of 80% by the European Regional Development Fund and in a percentage of 20% by state funds in the framework of the Operational Programme "Information Society" of the 3rd Community Support Framework.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc