ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
Αναπαραστάθηκε μόνο μία κατασκευαστική φάση, η οποία διαρκεί από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., όταν επιδιορθώνεται από καταστροφές και μετατρέπεται σε ιερό της Μητέρας των Θεών (Μητρώον), ως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., οπότε και κατεδαφίζεται. Δε σώζεται τίποτα από την ανωδομή του. Οι θεμελιώσεις επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε ένα σχεδόν τετράγωνο, απλό κτήριο, με προθάλαμο και έναν ευρύ θάλαμο με 5 κίονες στο εσωτερικό διατεταγμένους σε σχήμα Π. Η αναπαράστασή του βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις των ανασκαφέων, και ιδιαίτερα στην αναπαράσταση του R. Anderson και στο τρισδιάστατο μοντέλο που δημιούργησαν πρόσφατα [Μc Camp II, J., The Athenian Agora, A Short Guide to the Excavations, Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no 16, American School of Classical Studies (Princeton 2003), σελ. 14-15]. Αναπαρίσταται ένα σχεδόν τετράγωνο κτήριο με κιονοστοιχία 5 δωρικών κιόνων στην εν παραστάσι πρόσοψη και ξύλινα διαφράγματα ανάμεσα στα μετακιόνια διαστήματα. Εξίσου υποθετική είναι η τοποθέτηση θυρών και παραθύρων [Thompson, H.A., “Buildings on the West Side of the Athenian Agora”, Hesperia 6 (1937), σελ. 127-135].Παλαιό Βουλευτήριον, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc