ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ
Η πολύ κακή κατάσταση του κτηρίου (ακόμη και η ταύτιση με κρήνη είναι υποθετική) επιβάλλει αναγκαστικά μια αναπαράσταση αρκετά υποθετική, σύμφωνα με τις υποδείξεις της πλέον λεπτομερούς μελέτης του [Mc Camp II, J., The Water Supply of Ancient Athens from 3000 to 86 BC, Dissertation Princeton University (Ann Arbor Microfilms 1978), σελ. 116-130 και 171-173]. Είναι βέβαια γνωστό το σχήμα L του κτηρίου και το γεγονός ότι υπάρχει εσωτερική κιονοστοιχία που ορίζει δύο χώρους, πρόπυλο και δεξαμενή. Εφόσον το κτήριο ταυτίστηκε με κρήνη, εικάζεται ότι τα άκρα του έκλειναν από τοίχους, για τους οποίους δεν έχουμε κανένα ίχνος. Καθώς το κτήριο χτίζεται γύρω στο 350 π.Χ., η χρήση του περιορίζεται στην Ελληνιστική περίοδο, οπότε κατασκευάζεται μόνο μία φάση: δεν αναπαρίσταται η προσθήκη του ύστερου 4ου αι. π.Χ. στα ΝΔ, αλλά μόνο η αντίστοιχη κατασκευή στα ΝΑ.Νοτιοδυτική κρήνη, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc