ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΕΡΟ
Ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τριγωνικό περίβολο με πολυγωνική τοιχοδομία, που σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Ο ανατολικός τοίχος είναι ακέραιος, σώζεται σε μεγάλο βαθμό ο δυτικός, ενώ έχει καταστραφεί πλήρως ο νότιος τοίχος. Αποκαθίσταται λοιπόν ένας απλός περίβολος, με δάπεδο που βρίσκεται σε ύψος 1 μ. πάνω από το επίπεδο του δρόμου, επειδή ενσωματώνει το βωμό του 7ου αι. π.Χ. Δεν κατασκευάστηκε ο υποθετικός περίβολος με το ακόμη πιο υποθετικό πρόπυλο που εικάζεται ότι όριζε την ανατολική πλευρά του μνημείου. Το μνημείο παρέμεινε στη θέση του ως τη Ρωμαϊκή περίοδο και οι όποιες αλλαγές περιορίστηκαν στη σημαντική άνοδο της στάθμης του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο [Lalonde, G.V., “A Fifth Century Hieron Southwest of the Athenian Agora”, Hesperia 37 (1968), σελ. 123-133, πίν. 35-37].

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc