ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΒΩΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ
Δεν υπήρξαν δυσκολίες στην αναπαράσταση του Βωμού της Αφροδίτης Ουρανίας, καθώς πάνω από το 50% της ανωδομής του σώζεται στη θέση του ως σήμερα, δηλαδή η βάση και το νότιο μισό τμήμα του βωμού, ενώ ιδιαίτερα βοηθητική ήταν και η αναπαράσταση του προηγουμένου αρχιτέκτονα της Αγοράς, Dinsmoor Jr, W.B. [βλ. Mc Camp, II, J., Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι Ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης2 (Αθήνα 2004), σελ. 77, εικ. 38].
 
Κατασκευάστηκε μόνο μία φάση μετά τις επιδιορθώσεις του άνω τμήματος του βωμού, τη δεκαετία 430-420 π.Χ. (που πάντως δεν αλλοίωσε το αρχικό σχέδιο, αλλά απλώς οδήγησε στην άνοδο της επιφάνειας του περιβάλλοντος χώρου), καθώς ο βωμός παρέμεινε απαράλλακτος ως τα Ρωμαϊκά χρόνια. Η αετωματική επίστεψη και η διακόσμησή της με ακρωτήρια από ανθέμια αποκαταστάθηκε με βάση τους κρατευτές που απέδωσαν οι ανασκαφείς στο βωμό, αν και βρέθηκαν σε απόσταση 26 μ. Για τη ζωγραφική διακόσμηση ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις των ανασκαφέων, σύμφωνα με τις οποίες όταν ανακαλύφθηκαν οι κρατευτές έσωζαν ακόμη ίχνη της [Shear, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982”, Hesperia 53 (1984), σελ. 1-19].Βωμός Αφροδίτης Ουρανίας, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc