ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΟΑ
Κτήριο που βρίσκεται εκτός των ορίων της Αρχαίας Αγοράς. Λόγω όμως της οπτικής γωνίας υπό την οποία παρουσιάζεται η Ρωμαϊκή Αγορά, κατασκευάστηκε μία εκδοχή του. Εξάλλου, είναι πολύ αποσπασματικά γνωστό, καθώς ούτε η ανασκαφή έχει ολοκληρωθεί ούτε οι δημοσιεύσεις είναι αναλυτικές. Επειδή είναι γνωστά το γενικό σχέδιο και ο αριθμός των κιόνων της πρόσοψης (14), αποκαθίσταται με σχετική ακρίβεια η πρόσοψη, ακολουθώντας τα σχέδια και τις αναπαραστάσεις του Τραυλού, Ι. [Pictorial Dictionary of Ancient Athens (London 1971), σελ. 436-438]. Μιλάμε ουσιαστικά για δύο κτήρια, με σημαντική μεταξύ τους υψομετρική διαφορά. Ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις των ανασκαφέων, σύμφωνα με τις οποίες ταυτίζεται το οικοδομικό υλικό που εν πολλοίς βρέθηκε ενσωματωμένο στο υστερορωμαϊκό τείχος. Επίσης, αποδίδονται στο ναό και ορισμένα αποσπασματικά πήλινα ακροκέραμα με απλά ανθέμια. Πίσω από την πρόσοψη, ο αριθμός των δωματίων και το συνολικό βάθος και σχέδιό τους παραμένουν υποθετικά. Η οικοδόμησή του ανάγεται στους χρόνους γύρω στο 150 μ.Χ., οπότε παρουσιάζεται σε μία μόνο φάση, τη ρωμαϊκή [Thompson, H.A., “Activities in the Athenian Agora: 1959”, Hesperia 29 (1960), σελ. 344-347 και Holloway, R.R.R., “Explorations of the Southeast Stoa in the Athenian Agora”, Hesperia 35 (1966), σελ. 79-85, πίν. 25-30].

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc