ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ
Κτήριο φαινομενικά χωρίς δυσκολίες στην αναπαράστασή του, καθώς σώζονται το γενικό του σχέδιο και ένα μεγάλο τμήμα του οικοδομικού υλικού, παρόλο που ενσωματώθηκε στο υστερορωμαϊκό τείχος. Πάντως, εφόσον η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί, τα συμπεράσματα για την τελική του μορφή είναι εν μέρει προσωρινά. Η διάταξη βέβαια του εσωτερικού του κτηρίου μάς διαφεύγει σχεδόν ολοκληρωτικά. Κατασκευάζεται μόνο μία φάση, η ρωμαϊκή. Λόγω του ιδιόμορφου σχεδίου του κτηρίου και της προοπτικής στην οποία αναπαρίσταται η Ρωμαϊκή Αγορά, κατασκευάστηκε υποχρεωτικώς και ένα τμήμα από τη στοά, η οποία βρίσκεται έμπροσθεν της οδού που συνέδεε τη βιβλιοθήκη με τα κτήρια της Ρωμαϊκής Αγοράς [Thompson, H.A. – Wycherley, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972), σελ. 114-116].

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc