ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ
Λόγω της λεπτομερούς μελέτης του κτηρίου από τον Thompson, η αναπαράστασή του δεν παρουσίασε δυσκολίες [“The Odeion in the Athenian Agora”, Hesperia 19 (1950), σελ. 31-141, πίν. 16-80]. Φτιάχτηκε η δεύτερη φάση του κτηρίου, όταν κατέρρευσε η στέγη του πρώτου κτηρίου του 15 π.Χ. Η ανοικοδόμηση τοποθετείται χρονολογικά στα 150 μ.Χ. Ακολουθήθηκε πιστά η αναπαράσταση των Thompson και Τραυλού.Ωδείον του Αγρίππα, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc