ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
Σε συνάρτηση με τη βιβλιογραφία αναφορικά με το Νοτιοανατολικό Ναό, υπάρχουν δύο εναλλακτικές αναπαραστάσεις του ναού, που μεταφέρθηκε στη θέση του κατά την Πρώιμη Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο (1ος αι. μ.Χ.). Σώζονται ελάχιστα στοιχεία, που επιτρέπουν την ταύτιση με ναό, καθώς και το γενικότερο σχήμα του κτηρίου (το οποίο συνάγεται από το σκάλισμα στο βράχο για την τοποθέτηση των θεμελιώσεων που σώζονται μόνο σε ορισμένα σημεία). Ο ναός έχει αβαθή σηκό και πρόναο. Ο Thompson, H.A. [“Excavations in the Athenian Agora: 1951”, Hesperia 21 (1952), σελ. 90-91 και “Activities in the Athenian Agora: 1959”, Hesperia 29 (1960), σελ. 339-343] αναπαριστά το ναό ως τετράστυλο πρόστυλο, με βάση το ιωνικό υλικό για το οποίο έγινε λόγος, υποθέτοντας ότι μόνο 4 ιωνικοί κίονες από το Σούνιο χρησιμοποιήθηκαν, κατά το πρότυπο σύγχρονων κτηρίων από την Αγορά της Κορίνθου. Εναλλακτικά, 6 κίονες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν (4 στην πρόσοψη × 2 στις πλευρές). Το πρόβλημα με την αναπαράσταση αυτή είναι ότι έχουν βρεθεί τουλάχιστον 12 κίονες από το συγκεκριμένο κτήριο του Σουνίου. Αντίστοιχα, ο Dinsmoor, W.B. Jr. [“Anchoring Two Floating Temples”, Hesperia 51 (1982), 410-451, πίν. 95-96] τον αναπαριστά ως δωρικό, χρησιμοποιώντας το υλικό από το Θορικό. Ο ναός έχει 10 τρίγλυφα και 9 μετόπες στην πρόσοψη, και από 3 επιπλέον τρίγλυφα και 3 μετόπες στις πλευρές της πρόστασης. Είναι δηλαδή τετράστυλος πρόστυλος. Προτιμήσαμε, κατ’ αναλογία με τις επιλογές μας αναφορικά με το Νοτιοανατολικό Ναό, να ακολουθήσουμε τη δεύτερη πρόταση, η οποία είναι και η πλέον αποδεκτή στην έρευνα [Mc Camp II, J., Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι Ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης2 (Αθήνα 2004), σελ. 222-224].Νοτιοδυτικός ναός, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc