ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
Βρίσκεται σε χρήση κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο, αφού ανοικοδομήθηκε, όπως υποθέτουμε, στο ίδιο σχέδιο με το αρχικό. Ένα τμήμα από το οικοδομικό του υλικό προέρχεται από το Τετράγωνο Περιστύλιο, γεγονός που διευκολύνει την αναπαράσταση, ειδικά μάλιστα αφού σώζονται ελάχιστα τμήματα της ανωδομής. Το γενικό σχέδιο έχει κατανοηθεί επαρκώς. Το κτήριο έχει δύο τμήματα, με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους: το ανατολικό δωμάτιο είναι ενιαίο, ενώ το δυτικό χωρίζεται σε 5 δωμάτια. Δε σώζονται καθόλου πληροφορίες για τα δύο βορειότερα, επομένως η αναπαράστασή τους είναι καθαρά υποθετική. Στην ανατολική πλευρά έχει αναπαρασταθεί κιονοστοιχία, ενώ η στέγη του κτηρίου αποδίδεται ως δίριχτη, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την όψη της Νότιας Στοάς ΙΙ, η οποία είναι σύγχρονή του και μοιράζεται με το ανατολικό κτήριο οικοδομικό υλικό από το Τετράγωνο Περιστύλιο [Thompson, H.A., “Excavations in the Athenian Agora: 1952”, Hesperia 22 (1953), σελ. 36-37 και “Activity in the Athenian Agora: 1966-1967”, Hesperia 37 (1968), σελ. 37-41].Ανατολικό κτήριο, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc