Η Μέση Στοά στέκει στην Αγορά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Τα ερείπια της Στοάς είναι ακόμη ορατά στο χώρο της ανασκαφής, γεγονός που δείχνει ότι η αναπαράσταση βασίζεται σε αρκετά αξιόπιστα στοιχεία, καθώς και στις αναπαραστάσεις των ανασκαφέων, οι οποίοι διαπίστωσαν ομοιότητες με τη Στοά του Φιλίππου στη Δήλο. Ακολουθήθηκε η υπόθεση των ανασκαφέων, σύμφωνα με την οποία μόνο στις άκρες των δύο κιονοστοιχιών υπήρχε στηθαίο στα μετακιόνια διαστήματα.
 
Για την ανωδομή, και ιδιαίτερα για τις πήλινες κεραμώσεις που διακοσμούσαν το φτωχό σχετικά θριγκό, πολύτιμες ενδείξεις απέδωσαν οι επιτόπιες ανακαλύψεις, και ιδιαίτερα οι αναπαραστάσεις τους σε υδατογραφίες του De Jong [π.χ. Mc Camp II, J., The Athenian Agora, A Short Guide to the Excavations, Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no 16, American School of Classical Studies (Princeton 2003), σελ. 27, εικ. 39], όπου είναι ορατές όλες οι διακοσμητικές λεπτομέρειες.
 
Δεν απεικονίστηκαν τα δύο κτήρια που βρίσκονταν στο κέντρο της νότιας πλατείας [βλ. το σχέδιο που δημοσιεύει ο Mc Camp II, J., Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι Ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης2, Wycherley, R., The Agora of Athens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972), σελ. 65-71]. (Αθήνα 2004), σελ. 30-31], γιατί χρονολογούνται, με βάση τις ανασκαφικές ενδείξεις, στα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. και φαίνεται ότι καταστρέφονται επί Σύλλα (86 π.Χ.), αν και υπάρχει η θεωρία ότι το ένα από τα δύο, το ανατολικότερο, ενδεχομένως να ανακατασκευάστηκε κατά το 2ο αι. μ.Χ. Η τύχη της Μέσης Στοάς μετά το 86 π.Χ. είναι άγνωστη. Υποθέσαμε, ακολουθώντας σε αυτό όλες τις δημοσιευμένες αναπαραστάσεις από πλευράς ανασκαφέων, ότι έστεκε στην αρχική της μορφή κατά τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. Μέση στοά, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc