Είναι σε χρήση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Σώζεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση το μισό κτήριο μόνο, το οποίο βρίσκεται εκτός του αρχαιολογικού χώρου και παραμένει ακόμη ανεξερεύνητο. Ενσωματώνει το εξίσου αποσπασματικά γνωστό μεγάλο διοικητικό κέντρο της εποχής του Αυγούστου, το οποίο δεν αναπαραστάθηκε και από το οποίο διατηρήθηκε το ίχνος της νότιας κιονοστοιχίας, πιθανόν ιωνικού ρυθμού. Σώζονται μόνο οι θεμελιώσεις, και αυτές αποσπασματικά. Κυρίως είναι γνωστή η μορφή του εσωτερικού του. Η αποκατάσταση βασίζεται σε άλλα κτήρια ίδιας χρήσης από άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στη Βασιλική της Αγοράς της Κορίνθου. Καλύτερα γνωστή είναι η κιονοστοιχία στα νότια της Βασιλικής, από την οποία σώζονται αρκετά τμήματα [Shear, T.L., “The Athenian Agora: The Northeast Complex”, Hesperia 40 (1971), 261-265 και “The Athenian Agora: Northeast Basilica, Shops and Houses on the North Side”, Hesperia 42 (1973), σελ. 134-144].Βασιλική, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc