ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΑΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
H αναπαράσταση του καλύτερα σωζόμενου μνημείου της Αγοράς δεν παρουσιάζει προβλήματα. Ακριβώς λόγω της πολύ καλής κατάστασης διατήρησής του (που οφείλεται στη μετατροπή του σε εκκλησία στους χριστιανικούς χρόνους), το κτήριο επιλέχθηκε για να αναπαρασταθεί με τρισδιάστατο γραφικό μοντέλο και με φωτορεαλιστικό μοντέλο. Γενικά για την αρχιτεκτονική του ναού ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις που περιλαμβάνονται στην ενδελεχή μελέτη του Koch, H. [Studien zu Theseustempel in Athen (Berlin, 1955)].
 
Οι μοναδικές δυσκολίες που παρουσιάζει η τρισδιάστατη αποκατάσταση εστιάζονται στα φατνώματα της στέγης, όπου σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα πλέον πρόσφατα συμπεράσματα των Wyatt, W.F. Jr. και Edmonson, C.N. [“The Ceilings of the Hephaisteion”, AJA 88 (1984), σελ. 135 κ.ε.]. Η στέγη παρουσιάζεται ξύλινη στο εσωτερικό του σηκού, ενώ στο πτερό σχηματίζεται με τη συναρμογή μαρμάρινων δοκών και φατνωματικών πλακών. Μια επιμέρους δυσκολία έγκειται στην αναπαράσταση των γλυπτών. Ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός αναπαραστάσεων, με οδηγό τα σχέδια που παραθέτει ο Boardman, J. [Ελληνική Πλαστική. Η Κλασική Περίοδος (Αθήνα 1999)].Ναός Ηφαίστου, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc