ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟN
Κτήριο σε λειτουργία από τον ύστερο 5ο ως το 2ο αι. π.Χ., που εμφανίζεται στις αναπαραστάσεις τόσο της Κλασικής όσο και της Ελληνιστικής περιόδου. Αν και το οικοδόμημα είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο, λόγω της δραστηριότητας που επακολούθησε στη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή εποχή, το σχέδιο είναι σχετικά εύκολο να αναπαρασταθεί: πρόκειται για έναν τετράπλευρο, σχεδόν τετράγωνο περίβολο, που περικλείει τρία στεγασμένα δωμάτια στα νότια και μια ευρύχωρη αυλή. Υποθετικά, η είσοδος τοποθετείται στα δυτικά. Στο πρόπλασμα της Αγοράς για την περίοδο γύρω στο 400 π.Χ. [π.χ. Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Άρειος Πάγος. Σύντομο Ιστορικό και Περιήγηση, Έκδοση Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως (Αθήνα 2004), σελ. 6, εικ. 7], το βορειοδυτικό δωμάτιο έχει μεγαλύτερο ύψος και δική του δίριχτη στέγη, τα δύο νοτιοδυτικά δωμάτια έχουν κοινή δίριχτη στέγη και χαμηλότερο ύψος, ενώ αναπαρίσταται και στοά στο βόρειο τμήμα του περίβολου, η οποία όμως είναι καθαρά υποθετική, καθώς δεν έχει ανασκαφεί κανένα ίχνος της [Mc Camp II. J. – Kroll, J.H., “The Agora Mint and Athenian Bronze Coinage”, Hesperia 70 (2001), σελ. 127-162].Νομισματοκοπείο, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc