ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ
Κτήριο με αρκετές δυσκολίες στην αναπαράστασή του, λόγω του ότι η ανασκαφή της οικίας δεν ολοκληρώθηκε, επειδή το νότιο τμήμα της βρίσκεται κάτω από τη Μέση Στοά. Για την αναπαράστασή του ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός από σκίτσα αθηναϊκών οικιών, που πρότεινε ο Jones, J.E. [“Town and Country Houses of Attica in Classical Times”, στο Mussche, H. (επιμ.), Thorikos and Laurion in Archaic and Classical Times (Miscellanea Graeca I, Ghent 1975), σελ. 63-140], και η ελεύθερη προσαρμογή τους στο γνωστό σχήμα του βόρειου μισού της οικίας, που έχει ανασκαφεί. Εικάζεται ότι η λειτουργία του δεν ξεπερνά την πρώτη, κλασική φάση.Οίκος του Σίμωνος, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc