Η στοά αυτή είναι σε χρήση μόνο κατά την πρώτη φάση που αναπαρίσταται (κλασική), καθώς χτίζεται το 430-420 π.Χ. και κατεδαφίζεται κατά το 2ο αι. π.Χ. Διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση τα πίσω τμήματα των δωματίων της στοάς και το εσωτερικό των περισσότερων δωματίων. Με βάση τις διαστάσεις του κτηρίου, που είναι γνωστές, τις θεμελιώσεις και άλλα στοιχεία που ανασκάφηκαν εκεί, αναπαρίστανται μια εξωτερική κιονοστοιχία 45 αρράβδωτων δωρικών κιόνων και μια εσωτερική κιονοστοιχία από 22 ιωνικούς κίονες, καθώς και 15 δωμάτια. Οι εσωτερικοί κίονες αποδίδονται υψηλότεροι, καθώς έπρεπε να στηρίζουν την επικλινή στέγη στο υψηλότερο σημείο της. Εικάζεται ότι θύρα είχε ανοιχθεί μπροστά από τον προθάλαμο του κεντρικού δωματίου.
 
Βασικό στοιχείο προβληματισμού για την αναπαράσταση της ανωδομής είναι η ύπαρξη ή μη ορόφου, καθώς και η ακριβής σχέση του κτηρίου και της πιθανής θύρας στην οποία οδηγούσε κλίμακα –που φτιάχτηκε στη θέση όπου αρχικά βρισκόταν ο προθάλαμος του κεντρικού δωματίου– με την οδό που διέτρεχε το νότιο τμήμα του. Αυτή η οδός βρίσκεται ψηλότερα από το επίπεδο της πλατείας προς την οποία είναι προσανατολισμένη η πρόσοψη της στοάς. Την ύπαρξη ορόφου υποστήριξε ο Thompson, H.A. [“Excavations in the Athenian Agora: 1953”, Hesperia 23 (1954), σελ. 39-45, πίν. 13 και “Activity in the Athenian Agora: 1966-1967”, Hesperia 37 (1968), σελ. 43-56, πίν. 6-9], πάνω στη βάση αισθητικών αντιλήψεων, αλλά και ως ερμηνεία της ύπαρξης της κλίμακας. Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αντιφάσεις στην επιχειρηματολογία των ανασκαφέων, καθώς η κλίμακα δεν εντάσσεται στο αρχικό σχέδιο και επομένως ο υποτιθέμενος όροφος ανήκει σε μια δεύτερη φάση. 

Εναλλακτικά υποτίθεται ότι το κτήριο είχε μια θύρα στο νότιο τοίχο, η οποία επέτρεπε την επικοινωνία του ορόφου με την οδό. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι οι δύο όροφοι σχεδιάστηκαν ώστε να μην επικοινωνούν. Κυριότερο επιχείρημα κατά της ύπαρξης του ορόφου είναι η απουσία του παραμικρού υλικού κατάλοιπου. Ας σημειωθεί ότι ο πρώην αρχιτέκτονας της Αγοράς (Dinsmoor, W.B. Jr.) παρουσίασε σχέδια της Νότιας Στοάς Ι και με τις δύο εναλλακτικές λύσεις. Στο πιο πρόσφατο πρόπλασμα του χώρου της Αγοράς κατά το 400 π.Χ., η Στοά έχει μόνο έναν όροφο και κανένα θυραίο ή άλλο άνοιγμα στη νότια πλευρά της.
 
Η απλή δίρριχτη στέγη και η αρχιτεκτονική διακόσμηση του θριγκού συμπληρώθηκαν χάρη στα ευρήματα που έχουν βρεθεί στο χώρο της ανασκαφής, π.χ. τμήμα από τη σίμη. Δεν παρουσιάζεται η φάση, κατά την οποία πρόχειροι τοίχοι φράζουν την ανατολική άκρη της μακράς πλευράς και η οποία τοποθετείται στον 4ο αι. π.Χ.Νότια Στοά Ι, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc