ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΦΡΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΤΡΙΑΣ
Η απλή μορφή του ναού (ένας απλός σηκός μικρών διαστάσεων, με θύρα στην ανατολική πλευρά) δε δημιουργεί προβλήματα στην αναπαράστασή του. Κατασκευάζεται μία φάση, η οποία περιλαμβάνει το αρχικό κτήριο του 4ου αι. π.Χ., μαζί με την προσθήκη του πρόπυλου, το οποίο χρησιμοποιείται για την ελληνιστική φάση. Για το πρόπυλο ακολουθήθηκε η θεωρία που του αποδίδει μια σειρά από τμήματα δωρικού επιστυλίου που βρέθηκαν ενσωματωμένα σε παρακείμενα κτήρια. Στη Ρωμαϊκή περίοδο η μόνη προσθήκη είναι η στρώση του πρόπυλου με μαρμάρινες πλάκες [Hedrick Ch.W. Jr., “The Temple and Cult of Apollo Patroos in Athens”, American Journal of Archaeology 92 (1988), σελ. 191-194].
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc