ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ > ΣΤΟΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΣ
Κτήριο με παρουσία και στις τρεις φάσεις που αναπαρίστανται (κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή). Υπάρχουν κατ’ ουσίαν δύο οικοδομικές φάσεις: η πρώτη, που χρονολογείται στο 430-420 π.Χ. και αφορά την κατασκευή του κτηρίου και συνεχίζεται ως την εποχή του Αυγούστου, και η δεύτερη που περιλαμβάνει την προσθήκη δύο δωματίων πίσω από τη στοά, τα οποία χτίζονται επί Αυγούστου. Παρότι πολλά μέλη του κτηρίου μετακινήθηκαν τον 5ο αι. μ.Χ., σώζονται ακόμη αρκετά ώστε να οδηγούν σε ασφαλή αναπαράστασή του. Πρόκειται για δωρικό οικοδόμημα σε σχήμα Π με προεξάρχουσες πτέρυγες και 25 δωρικούς κίονες, από πεντελικό μάρμαρο και εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία. Μόνο στοιχείο αμφισβήτησης είναι η διάταξη των κιόνων στο κέντρο, για τους οποίους οι ανασκαφείς υποθετικά θεωρούν ότι είχαν μεγαλύτερα μετακιόνια διαστήματα από το σύνηθες των 2,01 μ. που απαντά στις άκρες, διάστημα όμως που θεωρείται μικρό για την είσοδο τέτοιας σημασίας κτηρίου [Thompson, H.A., “Buildings on the West Side of the Athenian Agora», Hesperia 6 (1937), σελ. 21-47]. Εντούτοις, στις δημοσιευμένες γραφικές αναπαραστάσεις του κτηρίου τα κεντρικά μετακιόνια διαστήματα έχουν ίσο μέγεθος με τα πλευρικά [Μc Camp II, J., The Athenian Agora, A Short Guide to the Excavations, Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no 16, American School of Classical Studies (Princeton 2003), σελ. 9], λύση που έγινε δεκτή και από εμάς. Ο διάκοσμος αναπαρίσταται με ακρίβεια, ακολουθώντας την ταύτιση των μελών που ανακαλύφθηκαν το 1970 σε παρακείμενο βυζαντινό κτήριο, την οποία προτείνουν οι ανασκαφείς [Thompson, H.A. – Wycherley, R., TheAgoraofAthens. The American Excavations in the Athenian Agora, vol. XIV, American School of Classical Studies at Athens (Princeton 1972), σελ. 96-103]. Τα ακρωτήρια αποκαθίστανται υποθετικά.Στοά Ελευθερίου Διός, Τρισδιάστατη αναπαράσταση, κλασική περίοδοςΣτοά Ελευθερίου Διός, Τρισδιάστατη αναπαράσταση, ρωμαϊκή περίοδος

 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc