Το κτήριο που αποκαλύφθηκε το 1981 είναι πολύ αποσπασματικό, ενώ και η ταύτισή του εγείρει αντιρρήσεις. Παραμένει στη θέση του από την Πρώιμη Κλασική ως την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, δηλαδή και στις τρεις φάσεις που αναπαρίστανται (κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή). Οι γνώσεις που διαθέτουμε δεν επιτρέπουν τη διάκριση οικοδομικών φάσεων. Εγείρονται αντιρρήσεις για την ταύτιση [Di Cesare, R., “Testimonianze per la Stoa di Peisianax come edificio (tardo-) arcaico dell’Agora di Atene”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene 2 (2002), σελ. 43-50], η οποία επηρεάζει την αποκατάσταση του κτηρίου με την υποθετική παρουσία των πινάκων που απεικόνιζαν θέματα από το ιστορικό και μυθολογικό παρελθόν της Αθήνας.
 
Δεχτήκαμε την υπόθεση των ανασκαφέων [Shear, T.L., “The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982”, Hesperia 53 (1984), σελ. 5-19]. Μόνο οι διαστάσεις του κτηρίου με την κρηπίδα είναι γνωστές. Αναπαρίσταται μια δωρική κιονοστοιχία στην πρόσοψη και μια εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία, ενώ το οικοδόμημα ορίζεται από τοίχους στις μακρές πλευρές [Μc Camp II, J., The Athenian Agora, A Short Guide to the Excavations, Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no 16, American School of Classical Studies (Princeton 2003), σελ. 43, εικ. 66]. 

Για την αναπαράσταση της ανωδομής χρησιμοποιήθηκαν ευρήματα ενσωματωμένα σε παρακείμενα βυζαντινά κτήρια. Σώζονται αρκετά τμήματα από τους κίονες, τα κιονόκρανα και τη δωρική ζωφόρο, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν με σχετική ακρίβεια οι συνολικές διαστάσεις. Για τις μακρές πλευρές του κτηρίου, το μήκος που έπρεπε να ανασυσταθεί εξαρτιόταν από τον αριθμό των κιόνων που θα υποθέταμε στο εσωτερικό: αν ήταν 9, τότε το συνολικό μήκος του κτηρίου στο στυλοβάτη θα ήταν 42,37 μ., ενώ αν ήταν 11, τότε το μήκος θα ήταν 50,36 μ. Ακολουθήθηκε η πρώτη λύση. Οι πίνακες είναι γνωστοί από περιγραφές του Παυσανία και αναπαρίστανται με βάση τις έρευνες του Stansburry-O’Donnell, “The Painting Program in the Stoa Poikile”, στο Barringer, J.M. – Hurwitt, J.M., Periklean Athens and its Legacy. Problems and Perspectives (Austin 2005), σελ. 73-87.Ποικίλη Στοά, Τρισδιάστατη αναπαράσταση
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc